Gmina Wojciechów z fotowoltaiką, 21.01.2019 zawarliśmy umowę z Gmina Wojciechów.

ZADANIE: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wojciechów.

ZAKRES:  dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 17 zestawów instalacji fotowoltaicznych

TERMIN REALIZACJI: 28.06.2019

FINANSOWANIE: zadanie realizowane jest w ramach projektu „Instalacja kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Wojciechów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.